Raad van Europa

Het Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering (MONEYVAL) is een permanent toezichthoudende instantie van de Raad van Europa die de naleving van de voornaamste internationale normen op het vlak van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de doeltreffendheid van de toepassing van deze normen beoordeelt, en aanbevelingen doet aan de nationale instanties over de verbeteringen die hun systemen nodig hebben. Aan de hand van een dynamisch wederzijds evaluatieproces, collegiale toetsing en regelmatige controle van de verslagen wenst MONEYVAL het vermogen te verbeteren van de nationale instanties om witwassen en terrorismefinanciering doeltreffender te bestrijden.

MONEYVAL (vroeger PC-R-EV) werd in 1997 opgericht en de werking wordt geregeld door de algemene bepalingen van Resolutie Res(2005)47 over de commissies en ondergeschikte organen, hun opdracht en werkwijzen. Tijdens de vergadering van 13 oktober 2010 keurde het Comité van ministers Resolutie CM/Res(2010)12 goed over het statuut van het Comité van deskundigen inzake de evaluatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het statuut bepaalt dat MONEYVAL vanaf 1 januari 2011 een onafhankelijk toezichtmechanisme is binnen de Raad van Europa dat rechtstreeks aan het Comité van ministers rapporteert. Het statuut van MONEYVAL werd vervolgens in 2013 door Resolutie CM/Res(2013)13 en in 2017 door Resolutie CM/Res(2017)19 gewijzigd.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.