Disclaimer 

 

De CFI neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen van de informatie op deze webstek. De CFI kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie die via deze webstek ter beschikking wordt gesteld. Eventuele onjuistheden die onder onze aandacht worden gebracht, zullen zo mogelijk worden verbeterd.

Meer informatie over de verplichtingen van meldende instellingen en personen is terug te vinden in de wetteksten (zie de rubriek wetsbepalingen).

Reproductie met bronvermelding van informatie op deze webstek is toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden.

 

 

La CTIF prend des mesures raisonnables afin d’assurer la qualité des informations figurant sur ce site web. La CTIF décline cependant toute responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur ce site web. Nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées.

De plus amples informations sur les devoirs des organismes et personnes déclarantes sont disponibles dans les textes de lois (cf. la section Dispositions législatives).

La reproduction des informations sur ce site web est autorisée moyennant mention de la source, sauf à des fins commerciales.

 

 

CTIF-CFI takes reasonable measures to ensure the quality of the information on this website. CTIF-CFI cannot, however, accept any liability for the accuracy or comprehensiveness of any information made available through this website. Any errors brought to our attention will be corrected whenever possible.

More information on the obligations of reporting entities and persons can be found in the legislative texts (see the section “Legal provisions”).

Reproduction of information on this website is permitted provided the source is acknowledged, except for commercial purposes.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.